آخرین ارزیابی‌ها در خصوص شماره تلفن‌ها
شماره امتیازدهی شماره نظر دفعه
09356977697 تحقیقات بازار 09356977697 تحقیقات بازار Hes spam
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(تحقیقات بازار)
2019.02.28 09:12
09301757372 بازاریابی از راه دور 09301757372 بازاریابی از راه دور و س
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(بازاریابی از راه دور)
2019.01.19 17:46
92144212757 کلاهبرداری / تماس رباتی 92144212757 کلاهبرداری / تماس رباتی Dont answer
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(کلاهبرداری / تماس رباتی)
2019.01.10 07:32
09169170075 سایر 09169170075 سایر Black list
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(سایر)
2019.01.02 02:57
09300543662 بازاریابی از راه دور 09300543662 بازاریابی از راه دور Black list
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(بازاریابی از راه دور)
2019.01.02 02:45
09127360091 تحقیقات بازار 09127360091 تحقیقات بازار Block this
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(تحقیقات بازار)
2018.10.20 13:24
09103815726 سایر 09103815726 سایر Block him
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(سایر)
2018.08.28 06:21
09391160258 بازاریابی از راه دور 09391160258 بازاریابی از راه دور Block namber
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(بازاریابی از راه دور)
2018.08.23 06:57
09918944758 نظرسنجی 09918944758 نظرسنجی See attached for setting Up for me to not spying On Security and safety
نظر توسط کاربر (ایراننرم‌افزار)
(نظرسنجی)
2018.06.21 12:56