کوکی‌ها

کوکی‌ها

کوکی‌ها اطلاعات کم‌حجمی هستند که در رایانه شما ذخیره می‌شوند. این اطلاعات در خصوص سایتی که بازدید می‌کنید می‌تواند بعدها برای بازدید از همان سایت مورد استفاده قرار داد. این اطلاعات برای شناسایی کاربر استفاده می‌شود و تهدیدی برای رایانه نیست. اطلاعات ذخیره شده پس از یک زمان معین پاک می‌شوند.

کوکی‌ها اختیاری هستند

کاربر می‌تواند استفاده از کوکی‌ها را مجاز بداند یا رد کند. کوکی‌ها به طور خودکار در اغلب مرورگرها مجاز می‌باشند. این تنظیمات را می‌توانید در مرورگر خود تغییر دهید.